ኣደ ሓጺርሲ፡ ጭሕሚ ምስኣውጸአ ትቐብጽ፡ ልቦና ዝሕርሙን ውዕል ሓድነት ዝጠለመን መሪሕነት ሰዲህኤ

ኣደ ሓጺርሲ፡ ጭሕሚ ምስኣውጸአ ትቐብጽ፡ ልቦና ዝሕርሙን ውዕል ሓድነት ዝጠለመን መሪሕነት ሰዲህ

ገብረ ገብረማሪያም (ዶር.)

መችስ፡ ባዓል ጽቡቕ ድሌት ክኾነለይ ኢሉ’ዩ ዝሓሰቦ መደባት ከተግብር ዝጽዕት። ናይ ምጨረሻ ውጺኢቱ ብዘየገድስ፡ ኩሉ ዝካኣሎን ዓቕሙ ዘፍቅደሉን እንተገይሩ ካኣ፡ ዋላ እቲ ዝሓሰቦ ኣይስለጦ፡ ብዝገበሮ ኣይጣዓስን ኢዩ። እቶም ንሰዲህኤ ሃኒጽና ኣብ ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ኣወንታውን ኣድማዕን ተራ ከምዝጻወት ንምግባሩ ብውሕዱ ነዘን ዝሓለፋ ሸውዓተ (7) ዓመታት ኩሉ ዝካኣለና ዓቕምታት (ጊዜ፣ ገንዘብ፣ ጉልበት፣ ፍልጠት፣ ኣቓልቦን ማሕበራዊ ተንጽሎን) ብምኽፋል ጨልጥና ዝተቓለስናን ንቃለስ ዘለናን መሰረታትን ታሕተዎት ኣካላትን ሰልፊ፡ ዋላኳ ሕጂ መሪሕነት ሰልፊ ነቲ ንሰዲህኤ ዘቖመ “ውዕል ሓድነት” ብምጥላም ናይ “ምፍንጫል ኣዋጅ” ይኣውጅ፡ ምዞም ውዕል ሓድነት ዘፍረሱ መሪሕነት ክንቃለስ ምፍታናስ ኣይንጣዓሰሉን ኢና። ሓድነት ሰዲህኤ ንምሕላውን ንምዕዃኽን፡ ኩሉ ዝካኣል ዘበለ ቃልሲ ከነካይድ ከምዝጸናሕና ሕጂ ህዝብ’ውን ፈሊጥዎ ዘሎ ሓቂ ኢዩ። ካብ ምምስራት ሰዲህኤ ኣብ 2010 ብሓፈሻ፡ ካብ ምጅማር ምድላው 2ይ ጉባኤ ኣብ 2014 ካኣ ብፍላይ ጀሚሩ፡ መሪሕነት ሰልፊ ብዙሓት ንውሽጣዊ ሓድነት ሰልፊ ዘዳኽሙን ዝብሕጉጉን ውሳኔታት  ክውስንን ከተግብርን ድሕሪ ምጽናሕ፡ ሕጂ ናይ ሓድነት ውዕል ብምጥላም ውሑዳት ናይ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ (EPP) ኣባላት ዝነበሩ ጥራሕ ሕጁ ናይ ምፍንጫል ኣዋጅ ኣዊጁ ኣሎ። ዝሓዙ ሒዞም ናበይ ከምዝኸዱ ንጊዜ ገድፍና፡ እቲ ንሰዲህኤ ዘቖመ፡ ንዝበዝሑ ኣባላት ሰህኤ (EPP) ነበርን ኩሎም ኣባላት ሰዲኤ (EDP) ነበርን ካለኦት ተቃለስትን ዝሓዘ ሓይሊ: ተልእኾ ሰዲህኤ ንምዕዋት ቃልሱ ቀጻሊ ኢዩ። ብዛዕባ ኢዚ ኣብ ቀጻሊ ኽትከታተሉ እንዳዓደምኩ፡ ንሕጂ ምስዛ ኣብ ታሕቲ ዘላ ቻርት (Chart) ክሓድገኩም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *